سیر تا پیاز سفر به بندرعباس

09 اکتبر 2019 2 سال قبل دسته بندی : بیان دیدگاه

آدم تعطیلات عیـد را کجـا برود بهتـر از دریا؟! آن نـه هـر دریایـی، دریـای جنـوب، دریـای شـفاف و تیلـه ‌ای جنـوب. با بنـدر و اسـکله ‌ای قدیمی و شـهری تاریخـی. کل بندرعبـاس را باید قـدم زد، بایـد کنار دریایش سـاعت‌ ها نشسـت و تماشـا کـرد. بندرعبـاس شـهر و طبیعـت را با هـم دارد و مناســب کســانی اســت کــه می‌خواهنــد در یـک سـفر بـه جاهـای متنـوع برونـد. تـازه از بندرعبـاس می شـود راحـت بـه قشـم و هرمـز هــم رفت.

جاذبه ‌های مذهبی، تاریخی-فرهنگی

‌اسکله قدیمی

اسـکله قدیـم در کنـاره جنوبی بلـوار طالقانی یکـی از دیدنی‌تریـن جاهـای این شـهر اسـت. ایــن اســکله در ســال  1318شمســی ســاخته شـده و دارای  185متـر طـول و 4.20 متر عرض اسـت .عظمت اسـکله جدیـد و تاسیسـات آن نیــز بســیاری از تــازه واردان بــه ایــن شــهر را جــذب خــود می‌کنــد.

عمارت کلاه فرنگی

بــرای دیــدن عمــارت کلاه فرنگــی بایــد بــه گمــرک قدیمــی و تاریخــی شــهر کــه محــل تجارت ‌خانــه داخلــی و خارجــی بــوده برویــد. عمـارت در مجـاورت اسـکله قدیمی اسـت. در دوره صفویـه سـاخته شـده و معماری ‌اش تحـت تاثیـر معمـاری اروپایـی بـوده اسـت.

معبد هندو ها

متفاوت‌تریــن بنــا در بندرعبــاس، معبد هندوها اسـت کـه هـر کـه می‌بینـد متحیر می‌شــود. محلی‌هــا بــه ایــن معبــد کــه در مرکـز شـهر و در خیابـان امـام خمینـی واقـع شـده «بـت گـور» می‌گوینـد. معبـد هندوهـا را هندی هـا در سـال  1310سـاختند. معمـاری بنـا بـه سـبک هنـدی اسـت و گنبدش شـبیه هیچ‌ یــک از گنبد هــای ســواحل خلیج ‌فــارس نیسـت .

محله سورو

در محلــه باســتانی ســورو خیلــی از آثــار تاریخــی کــه انــواع ســکه‌ های طــلا، نقــره و مــس از مهم‌تریــن آن هــا هســتند، کشــف شـده اسـت. ایـن محلـه باسـتانی در غـرب شـهر بندرعبـاس قــرار دارد و قدمـت آن بـه دوران ساســانی برمی‌گــردد.

موزه مردم ‌شناسی خلیج ‌فارس

مــا بــه شــما هــر مــوزه ‌ای را پیشــنهاد نمی‌کنیــم. ایــن یکــی فــرق دارد و واقعــا موزه مردم شناسی خلیج فارس دیدنـی اسـت و از دیدنـش حوصله ‌تـان سـر نمــی‌رود و بچه ‌هــا هــم دوســتش دارنــد. ایــن مــوزه در محوطــه تاریخــی برکه ‌هــای بــاران ســاخته شــده و ســه بخــش بــازار سـنتی، صیـد و صیـادی و آزاد سـازی جزیـره هرمــز از دســت پرتغالی‌ هــا بخش‌ هــای اصلــی آن را تشــکیل می‌دهنــد.

برکه های باران

اسـمش هـم بدجـور آدم را وسوسـه می‌کند. ایــن مجموعــه شــامل پنــج برکــه، آب انبــار مربـوط بـه دوران صفویه اسـت و در گذشـته منابـع ذخیـره آب شـیرین شـهر بندرعباس از ایــن برکه ‌هــا تامیــن می‌شــد کــه گنبد هــای مـوزون زیبـا و منحصـر بـه فـردی داشـت و مصالحـش سـنگ و مـات سـاروج اسـت.

مسجد جامع دلگشا

ایــن مســجد جامــع در کنــار خیابــان ســاحلی بندرعبــاس مثــل اســمش واقعــا هـم دلگشاسـت. یـک شبسـتان پـر سـتون دارد و قبـلا صاحـب سـه ایـوان بـزرگ هـم بــوده کــه در طــول زمــان دوتــا از آن هــا از بیـن رفتـه. می‌گوینـد بیشـتر از هـزار سـال قدمــت دارد. جــان می‌دهــد بــرای پرســه زدن و چشــم دوختــن بــه بــالا.

جاذبه ‌های طبیعی

چشمه آبگرم گنو

ایـن چشـمه یکـی از جاذبه‌ هایـی اسـت کـه ً خیلــی از مســافران بندرعبــاس حتمــا بهــش سـر می‌زننـد. در  34کیلومتـری شـمال شـرقی شـهر واقـع شـده و عـلاوه بـر جنبـه درمانـی، دارای جنبه ‌هــای مختلــف طبیعت‌گــردی، پرنده ‌نگـری و کوه نـوردی اسـت. چشـمه گنـو را مهم‌تریـن چشـمه معدنـی در جنـوب کشـور می‌داننــد.

غار خرسین

در بخـش سـیاهو، روسـتای درگـز در شـمال شـرقی بندرعبـاس و در فاصلـه  ٨٠کیلومتـری شــهر، غــار خرســین را می‌بینیــد کــه پــر از قندیل‌ هـای نمکـی و حـال و هـوای اسـرارآمیز اســت. بــا حــدود یــک و نیــم ســاعت کوهپیمایــی ســبک بــه دهانــه غــار خواهیــد رســید.

دره داماش(سیاه)

دره رودخانـه دامـاش کـه از کوه‌ هـای همـاگ سرچشـمه مـی‌گیـرد یکـی از مناطـق بکـر و زیبـا در  80کیلومتری شـمال بندرعباس اسـت. در آن جــا می‌شــود پیوســتن ایــن رود بــه رود جابــی، چند شــاخه شــدن و ریختنــش بــه خلیـج فـارس را تماشـا کـرد.

مراکز خرید

بازار ماهی

یکـی از بهتریـن و پربارتریـن بازارهـای ماهـی متعلـق بـه بندرعبـاس اسـت. همـه آبزیـان جنــوب را می‌توانیــد آن جــا پیــدا کنیــد حتــی نهنـگ! خیلی‌ هـا حتـی اگـر قصـد خریـد ماهی هـم نداشـته باشـند، بـرای تماشـا و عکاسـی بــه بــازار ماهــی می‌رونــد.

بازار مرکزی سیتی‌سنتر

ایــن بــازار بــا بیشــتر از 500 مغــازه یکــی از بزرگ تریــن بازارهــای بندرعبــاس بــه حســاب می‌آیـد. در آن جـا می‌توانیـد لباس‌هـای زنانـه و مردانـه، موبایـل، لـوازم آرایشـی و بهداشـتی و لــوازم خانگــی بخریــد.

بازار زیتون

مجتمــع تجــاری زیتــون یکــی از پاســاژهای معــروف و مهــم بندرعبــاس اســت کــه بــه نوعـی اولیـن مرکز تجـاری مـدرن و بزرگ ترین مجتمـع ایـن شـهر هـم محسـوب می‌شـود.

رستوران ‌ها

رستوران بندر

ایــن رســتوران را کنــار بــازار ماهی ‌فروش‌هــا پیـدا می‌کنیـد. از قدیمی‌تریـن و محبوب‌تریـن رســتوران ‌های بندرعبــاس محســوب می‌شــود و آن جــا می‌توانیــد انــواع غذاهــای دریایــی و محلــی جنــوب را ســفارش دهیــد. پیشــنهاد می‌کنیـم قلیـه میگـوی تنـد ایـن رسـتوران را ً حتمـا امتحـان کنیـد.

رستوران سنتی ستاره جنوب

رسـتورانی چنـد منظـوره اسـت بـا شـعبه ‌های مختلـف در بندرعبـاس و قشـم و علاقه‌منـدان زیـادی دارد. ایـن مجموعـه عـلاوه بر رسـتوران ایرانــی و ســنتی دارای کافــه، فســت فــود و چایخانـه هـم هسـت.

 

رستوران آقای ماکارونی

بــرای کســانی کــه لازانیــا و پاســتا دوســت دارنـد ایـن رسـتوران بهتریـن اسـت. از ترکیب میگـو و ماهـی بـا پاسـتا هـم می‌دانیـد کـه خــوراک ویــژه و لذیــذی خلــق می‌شــود.

مراکز تفریحی

ورزش های آبی

وقتــی دریــا کنــار دســتت باشــد می‌توانــی مطمئـن باشـی کـه خـوش می‌گـذرد. دریـا که باشــد هــم شــنا هســت، هــم قایق ســواری و کرجی ‌رانـی و غواصـی. در پارک سـاحلی سـورو می شــود جت اســکی کــرد و در اســکله‌ ها بــا ماهی گیـران بومـی و غواصانـی کـه بـرای صید مرواریــد و صــدف در زیــر آب بــه جســتجو می‌پردازنــد، همــراه شــد.

دانستنی خاص

بــه بندرعبــاس کــه رفتیــد خــوردن مهیــاوه را فرامـوش نکنیـد. خوراکـی کـه از ماهـی پـودر شـده موتـو تهیـه می‌شـود. ایـن خـوراک تنـد و شـور در واقـع نوعـی پیش غـذا اسـت کـه بـا نـان خـورده می‌شـود و اشـتها را بـاز می‌کنـد.از دیگــر خوراک ‌هــای معــروف بندرعبــاس کــه در طـول سـفر حتمـا باید آنهـا را امتحـان کرد، عنــکاس، قلیه ‌ماهــی یــا میگــو، ســاندویچ دریایـی و خـوراک کلمـوک و هـواری اسـت.

رزرو هتل ‌های بندرعباس

021-88197045- 021-88197048:تلفن

 

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.