همه چیز در مورد سفر به مشهد، سرای دلدادگان!

09 اکتبر 2019 2 سال قبل دسته بندی : بیان دیدگاه

مشـهد پربازدیدتریـن شـهر سـفرهای نـوروزی ایرانی‌هـا اسـت. خیلی‌هـا زیـارت می‌کننـد، اما آن قـدر جاهـای تاریخـی و تفریحـی هـم دارد و آن قـدر موزه‌هایـش دیدنـی و غذاخوری‌ هایش هوس ‌انگیزنـد کـه فقط مشـتاقان زیـارت قصد مشـهد نمی‌کننـد. شـهری اسـت کـه طـی این سـال ‌ها مـدام بـزرگ و بزرگ‌تـر شـده و بـا این وسـیع ‌تر شـدن، مکان‌ هـای تفریحـی ‌اش هـم بیشتــر هــوش از ســرها می‌برنــد. کســانی کـه هـرازگاه و چنـد سـال یکبـار بـه مشـهد می‌رونـد، می‌گوینـد در هـر سـفر تـازه، شـهر را دیگـر بـه جـا نمی‌آورنـد و کلـی تغییـر کـرده، ولــی معمــولاً ایــن را هــم اضافــه می‌کننــد و هـر بـار بهشـان بیشتـر خـوش گذشـته. در ادامه مقاله با ما همراه باشید تا با دیدنی های مشهد آَشنا شویم.

جاذبه ‌های مذهبی، تاریخی و فرهنگی

حرم امام رضا (ع)

آرامـگاه هشـتمین امـام شـیعیان، بزرگ‌تریـن زیارتـگاه مذهبـی ایـران، عـلاوه بـر قداسـتش، بنایـی تاریخـی هـم هسـت کـه برمی‌گـردد به سـده پنجـم هجـری، ولـی صفویـان بودنـد کـه گسترشـش دادنـد و تبدیلـش کردنـد بـه یکـی از افتخـارات معمـاری ایرانی ‌اسـلامی. جز امـام هشتم، مدفـن کسـانی دیگـر هـم آن جاسـت، از جملـه هـارون الرشـید و امیراسـدالله علم.

مسجد گوهرشاد

مســجدی ششصد ســاله کــه می‌گوینــد شــلوغ ترین و پربازدید تریــن مســجد ایــران اسـت. مـال عصـر تیموریـان اسـت و بـه امر گوهرشاد بیگــم، همســر شــاهرخ تیمــوری ســاخته شده است. ســرتان گیــج مــی‌رود وقتــی برویــد داخلــش و ببینیــد واقعــا پانزده‌ هــزار نفــر آن تــو جــا می‌شــوند.

آرامگاه فردوسی

مــزار بزرگ تریــن شــاعر حماسه ‌ســرای ایــران کــه نمونــه ‌ای اســت از معمــاری مــدرن ایرانـی بـا اسـتفاده از عناصـر یـادآور بناهای قدیمـی. یـک مـوزه هـم تنگـش اسـت کـه تویــش نســخه ‌هایی قدیمــی از شــاهنامه و یافته ‌هایــی تاریخــی از شــهر تــوس را می‌شــود دیــد.

آرامگاه نادرشاه افشار

خــود نادرشــاه در زمــان حیاتــش دســتور ســاخت آرامگاهــش را داد. امــا در دوران پهلــوی دوم، آن آرامــگاه محقــر را تبدیــل کردنــد بــه بنایــی زیبــا. دورتــادورش باغــی مصفــا و کنــارش دوتــا مــوزه از لباس‌هــای رزم جنگ ‌افزارهــا و نقاشــی ‌های آن دوران بــه اضافــه دوتــا از شمشــیرهای خیلــی بــزرگ شــخص نادرشــاه قــرار دارد. نصــف روز دیدنـش، یـک تـرم کامـل کلاس تاریـخ اســت دربــاره عصــر نــادری.

گنبد سبز

آرامــگاه شــیخ مؤمــن اســترآبادی کــه کلــی شــایعه هســت نــه او بلکــه کســانی دیگــر ِ زیــر ســنگ قبرش مدفون ‌انــد. ســیصد ســالی قدمــت دارد و ویژگــی منحصــر بــه فــردش، کاشــی‌های فیروزه ‌ای رنــگ گنبــد اســت کــه به‌ خصــوص شــب‌ ها بــه چشــم می‌آیــد و آن را از همـه ابنیـه تاریخـی مشـهد متفـاوت می‌کنــد.

باغ ملی

قبــلاً بهــش می‌گفتنــد ارگ و قدیمی‌تریــن پـارک تفریحـی مشـهد اسـت. کلـی گونه ‌های گیاهــی مختلــف دارد و جــان می‌دهــد بــرای پیک ‌نیــک و دورهمــی.

بوستان ملت

هفتصدوبیسـت هزار متـر مربـع اسـت و جـز فضــای ســبزی بــا ســی‌ و پنج ‌هزار درخــت، اسـتخر و دریاچـه مصنوعـی، زمیـن چمـن و زمین ‌هـای بـازی والیبـال و بسـکتبال و تنیس و پیســت دو هــم دارد. از قبــل تصمیم‌تــان را بگیریـد می‌خواهیـد آن جـا چـه‌کار کنیـد چون ممکـن اسـت وقتـی برسـید، از زیـادی امکانات تفریحـی گیـج بشـوید.

جاذبه ‌های طبیعی

غار مغان

هنـوز هفتـاد سـال هـم از کشـفش نگذشـته امــا قدمتــش را صد میلیــون ســال تخمیــن می‌زننــد. پرتگاه‌ هــای عمیــق و خفــاش دارد و رفتنـش بـی ‌راهنمـا خیلـی خطرناک اسـت. محلی‌هــا اعتقــاد دارنــد ایــن غــار خانــه اجنــه و پریــان بــوده و دربــاره‌ اش قصه هــا می‌گوینــد.

تفرجگاه گرماب

آبشـاری خروشـان دارد و چشـمه‌ های آبگـرم معدنــی. بافــت گیاهــی‌ اش غنــی اســت و انبوهــی درخــت پســته کوهــی، زرشــک،چنــار، و بلــوط تویــش پیــدا می‌شــود. اگــر می‌خواهیــد از شــلوغی شــهر کنــاره بگیریــد، انتخــاب درســتی اســت.

مراکز خرید

بازار رضا

معمــاری ســنتی ‌اش بــه چشــم می‌آیــد و هنــوز هــم اصلی‌تریــن جــا بــرای خریــدن ســوغاتی ‌های مشــهد اســت: صنایــع دســتی و خوردنــی. چــون تــا حــرم دو قــدم راه دارد، همیشــه غلغلــه اســت.

مراکز خرید برج آلتون

پارکینـگ طبقاتـی ‌اش سـر بـه فلـک می‌کشـد و جـز چهـار طبقـه اولـش که مختـص کیف و کفــش اســت، کلــی مغازه ‌هــای فــروش پوشـاک، لـوازم خانگـی، و محصولات آرایشـی بهداشـتی هـم دارد.

پروما

از دور کــه نــگاه کنیــد، ظاهــرش شــبیه یــک مکعــب شیشــه ‌ای اســت کــه کارگرهــا گذاشــته ‌اند وســط خیابــان و قــرار اســت زودی بردارنــد ببرنــد. همه‌ جــور جنســی تویــش پیــدا می‌شــود و آدم‌ هایــی در سـنین مختلـف هـم می‌تواننـد از شـهربازی تــا ســالن بولینــگ و بیلیــارد، جایــی بــرای تفریــح خودشــان پیــدا کننــد. ســوپرمارکت بزرگـی هـم دارد کـه اگـر دنبـال مـواد غذایی تــازه بودیــد، مقصدتــان اســت.

بازار بزرگ ملل

ایــن مجموعــه مثلثــی شــکل هشــتصد واحـد تجـاری دارد کـه بیشترشـان مختـص پوشــاک ‌اند. اگــر می‌خواهیــد بــرای خریــد فقــط یــک جــا برویــد و دلتــان می‌خواهــد بالاخـره چیـزی را کـه می‌خواهیـد پیـدا کنیـد، معقول‌تریــن جــا همیــن اســت.

تفریحی

موزه ‌های آستان قدس رضوی

مجموعـه نه ‌تـا مـوزه کـه دیدنشـان ممکن اســت بیشتــر از یــک روز وقــت بگیــرد. از بازمانده ‌هــای قدیمــی حــرم تــا مجموعــه ‌ای غنـی از تمبـر و اسـکناس و سـکه تـا اسـباب نجـوم تـا سـلاح ‌های گـرم و سـرد تـا نقاشـی و فـرش و پوشـاک تـا ابزار هـای کتابـت. خودش یک‌تنــه دلیــل کافــی اســت بــرای این کــه کسـی تصمیـم بگیـرد بـرود مشـهد.

کوه‌ سنگی

کوه سنگی پارکــی طبیعــی و درندشــت بیــن دو کــوه صخــره‌ ای و کم ُ ارتفــاع، پــر از درخــت و گل و گیـاه و آبگیـری کـه آب از قنات گنابـاد می‌گیرد. مــوزه ‌ای دوازده ‌طبقــه هــم دارد کــه بســیاری اشـیای تاریخـی منطقـه خراسـان را تویـش می‌توانیــد ببینیــد.

شهربازی

کنـار پارک بوسـتان اسـت. سـال  1351سـاخته شـد و کلـی وسـایل بـازی دارد اما سـال 1384 مشــهور شــد، وقتــی چرخ فلکــی غول پیکــر تویــش نصــب کردنــد کــه آدم ‌هــا را هشــتاد متـر بـالا می َبـرد و چهارصد و پنجـاه نفـر را هم ســوار می‌کنــد.

رستوران‌ ها

پسران کریم

قطعـا بهتریـن پلو و ماهیچـه مشـهد را بهتان می‌دهـد امـا کـم نیسـتند کسـانی کـه اعتقاد دارنـد پلو و ماهیچـه ‌اش بهتریـن ایـران اسـت. کباب‌هایـش هـم عالی ‌انـد ولـی متخصص ‌هـا می‌گوینـد هرکـی از چلو گوشـتش هـم غفلـت کــرده، باخته.

ارم شاندیز

شیشـلیک خـوب را همه ‌جـای ایـران بـه نـام رسـتوران شـاندیز مشـهد سـند زده ‌انـد، آنقدر کــه بعضــی رســتوران ‌ها تــوی منویشــان می  نویســند شیشــلیک شــاندیزی. طبیعتــا وقتـی می‌رویـد مشـهد، اصـل جنـس را نبایـد از قلـم بیندازیـد دیگـر.

معین درباری

صـد و ده سـال اسـت بـه مشـتری‌ هایش غـذا می‌دهــد و قدیمی‌هایــی هســتند کــه ادعــا می‌کننــد دهه ‌هــا مشــتری‌ اش بوده ‌انــد و کیفیتــش تغییــری نداشــته. کباب هایــش خیلــی معروف‌انــد.

تشریفات

آلاچیق‌هایـی دارد کـه راسـت کار غـذا خـوردن در هــوای خوب ‌انــد و کباب‌هــای گوشــت و ماهـی و ماکیانش هـم همگـی هوس ‌انگیزند، امــا مشــخصا از معــدود جاهایــی در مشــهد اســت کــه کبــاب کبــک دارد.

دیزی سیدی

اگــر مشــهد لغت‌نامــه ‌ای تصویــری داشــت،جلــوی مدخــل دیــزی عکــس اینجــا را می گذاشــتند. مشــهورترین دیزی فروشــی شـهر اسـت و می‌گوینـد طعمـش هیچ ‌وقـت عـوض نمی‌شـود. ماسـت و ترشـی مخصوص خـودش را هـم دارد که همیشـه سرشـان دعوا اســت.

توصیه خاص

بــدون خــوردن شــله مشــهدی ســفرتان را تمــام نکنیــد، چیــزی بیــن آش و حلیــم کــه هیــچ جــای دیگــری پیــدا نمی‌کنیــد.

 

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.